ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ И НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
ECONOMIC ASPECTS OF REAL ESTATE AND REAL ESTATE PROPERTY

Йорданка Йовкова


ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТА
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF FACILITIES AND PROPERTY MANAGEMENT

Тихомир Пелов


ДОХОДНОСТ ОТ НЕДВИЖИМИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
RESIDENTIAL PROPERTY YIELD

Марин Гълъбов


РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ЗА РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL TO BUSINESS GROWTH

Цветана Стоянова


ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ В БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
FACILITY MANAGEMENT IN BULGARIAN HOSPITALS

Антон Праматаров, Силвия Трифонова


ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ
TRENDS IN THE PLANNING AND CONSTRUCTION OF TOURIST DESTINATIONS

Еленита Великова

ПРОУЧВАНЕ СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ,,МЕНИДЖМЪНТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ” В УНСС
STUDY OF THE LEVEL OF SATISFACTION FROM THE QUALITY OF TEACHING OF THE STUDENTS FROM SPECIALTY ,,MANАGEMENT OF REAL ESTATE PROPERTY” AT UNWE

Яна Стоенчева


ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ DEA МОДЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2007-2015 ГОДИНА
MEASUREMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CONSTRUCTION COMPANIES THROUGH THE DEA MODEL FOR THE PERIOD 2007-2015

Светлина Иванова


 

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"