Том 6 (3)

ВЛИЯНИЕ НА ЖИЛИЩНАТА ОСИГУРЕНОСТ ВЪРХУ РАВНИЩЕТО НА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ
IMPACT OF HOUSING PROVISION ON THE BIRTH RATE IN BULGARIA IN A REGIONAL ASPECT

Николай Стоенчев, Яна Хрисчева


СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЧРЕЗ СТРОЕЖ
SPECIFIC FEATURES OF ACCOUNTING OF THE ACQUISITION OF FIXED TANGIBLE ASSETS THROUGH CONSTRUCTION

Мая Начкова


ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
IMPACT OF THE PANDEMIC ON REAL ESTATE TRADE

Николинка Игнатова


АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО И ИМОТИ
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF LEADING ENTERPRISES IN THE CONSTRUCTION AND REAL ESTATE SECTOR

Росица Иванова


ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
TRENDS IN THE HOUSING MARKET IN BULGARIA

Аглика Кънева


ЕДРОПАНЕЛНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО – НАСЛЕДСТВО, ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
LARGE-PANEL CONSTRUCTION – HERITAGE, OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Кристиян Вълчев


ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН БАЛОН В БЪЛГАРИЯ ПОЧТИ ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
ASSESSING THE LIKELIHOOD OF A HOUSING BUBBLE FORMATION IN BULGARIA ALMOST TWO YEARS AFTER THE START… OF THE COVID-19 PANDEMIC

Петър Иванов


НЯКОИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
SOME CRIMES IN REAL ESTATE TRANSACTIONS

Стоян Стойков


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"