Том 6 (1)

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СВЪРЗАНИ С РЕЛИГИОЗНАТА И СТОПАНСКАТА Й ДЕЙНОСТ – ОЦЕНКА И СЪСТОЯНИЕ
THE TANGIBLE ASSETS OF THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH RELATED TO ITS RELIGIOUS AND ECONOMIC ACTIVITIES– ASSESSMENT AND CONDITION

Петкан Илиев


ДОБРИТЕ ЛИДЕРИ В АГЕНЦИИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
THE GOOD LEADERS IN REAL ESTATE AGENCIES

Калоян Димитров


ЕФЕКТИВНОСТ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОТРАСЪЛ „ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” В БЪЛГАРИЯ
EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF THE SECTOR „REAL ESTATE OPERATIONS“ IN BULGARIA

Сабрина Калинкова


АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ
ASPECTS OF ACCOUNTING REPORTING AND ANALYSIS OF INVESTMENT PROPERTIES

Росица Иванова


ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ КАТО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – СПЕЦИФИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ENERGY SITES AS REAL ESTATE PROPERTIES – SPECIFICS AND CHARACTERISTICS

Любомир Цветанов


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪРТЕЛИВ ТИП БОРСОВИ ГРАФИКИ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ОТНОСИТЕЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ЦЕНИ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
APPLICATION OF STOCK MARKET RELATIVE ROTATION GRAPHS FOR COMPARISON OF THE HOUSE PRICE PERFORMANCE IN... THE BIGGEST CITIES IN BULGARIA

Петър Иванов


АРХИТЕКТУРАТА КАТО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ КАТО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
ARCHITECTURE AS APPLIED ART AND ARCHITECTURAL SOLUTIONS AS INTELLECTUAL PROPERTY

Валери Костова


КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СГРАДИ С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
THE CONCEPT OF NEARLY ZERO-ENERGY BUILDINGS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN AND NATIONAL ENERGY EFFICIENCY POLICY

Веселина Мирчева


10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"