ФАСИЛИТИ ДЕЙНОСТИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Силвия Трифонова, Антон Праматаров

Abstract: В началото на 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви експлозията на ново заболя- ване, причинено от коронавирус (COVID-19) в провинция Хубей, Китай, като извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване от международна загриженост. На 11 март 2020 г. СЗО съобщи, че разп- ространението на COVID-19 в световен мащаб е достигнало етапа, в който коронавирусът може да бъде обявен за пандемия. Тази ситуация изисква критична готовност и реагиране чрез налагане на редица допълни- телни предпазни мерки и ограничения за движението на хората в сградите на лечебните заведения, за да се поддържа здравето на медицинския и административния персонал в болниците. Целта на авторите на нас- тоящата работа е да предложат добри практики в управлението на съоръженията в лечебните заведения с цел превенция и ограничаване в случаите на коронавирус инфекции. Като отговорни за поддържането и пра- вилното функциониране на сградите и работните места в болничните заведения, ръководителите на тези за- ведения трябва да предприемат конкретни действия за прилагане на правилната стратегия за реорганизира- не на съпътстващите фасилити дейности в болниците в условията на пандемията COVID-19.

Key words: COVID-19, лечебни заведения, фасилити дейности, управление на съоръжения

Сваляне на пълния текст в PDF формат


Връщане към съдържанието на броя

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"