ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛИ ВЪВ ФИРМИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
OPPORTUNITIES TO APPLY MANAGEMENT MODELS IN REAL ESTATE COMPANIES

Марин Гълъбов


ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ
DETERMINING THE AMOUNT OF THE DUE COMPENSATION IN THE EVENT OF ESTABLISHMENT OF EASEMENT RIGHTS FOR EXTENDING EXISTING ENERGY SITES OR ESTABLISHING NEW ONES.

Любомир Цветанов


СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В ГРАД СОФИЯ
SPECIFIC FACTORS AFFECTING THE REAL ESTATE MARKET IN SOFIA

Доротея Томова


РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СТАНДАРТА „PASSIVE HOUSE” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЧТИ-НУЛЕВО ЕНЕРГИЕН СГРАДЕН СЕКТОР В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Regulating the “Passive House” standard for building a nearly-zero energy buildings sector in the European Union

Весела Илиева


ОТРАЖЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES ON THE HOUSING MARKETS IN BULGARIA

Станимир Стаматев


ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ УРЕДИ В ДОМАКИНСТВАТА У НАС
INTRODUCING SMART APPLIANCES IN BULGARIAN HOUSEHOLDS

Мартин Медникаров


ТАЙМШЕЪР – ИНВЕСТИЦИЯ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕ-НОСТТА
TIMESHARE – INVESTMENT AND EFFECTIVE PROPERTY MANAGEMENT

Виолета Башова


ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ТЕРИТОРИИТЕ ОТ „НАТУРА 2000“ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
ENVIRONMENTAL PRESERVATION OF NATURA 2000 TERITORIES AS A POSSIBILITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM

Андреана Андреева


 

10-та Юбилейна международна научно-практическа конференция

„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС”

под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

 

 
 
 
Индексиране в 
 
 
 
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Списание "Недвижими имоти & Бизнес"